ป้อมแดง

ป้อมแดง หรือ ลา คิลลาห์ หรือลาล คิลา เป็นป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17  ในสมัยจักรวรรดิโมกุล สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองของเดลีเก่า ปัจจุบันป้อมแดงตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเมืองเดลี ในสมัยก่อนป้อมแดงถูกใช้เป็นสถานที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุลนอกจากนี้ยังสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงในรัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน ซึ่งในตอนนั้นถูกใช้ชื่อว่า ชาห์ชะฮันนาบาด ซึ่งจุดประสงค์ของพระองค์เพื่อสร้างให้เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามและความอลังกาลบ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในประเทศในสมัยนั้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประทับส่วนพระองค์เมื่อเสด็จมายังเมืองนี้ซึ่งพระองค์ทรงพอพระทัยอย่างมาก ป้อมแดงถูกใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน จนถึงปี 1857 เป็นช่วงการปกครองโดยรัฐบาลอินเดียซึ่ง สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน เสด็จลี้ภัยจากรัฐบาลของบริติชอินเดีย ป้อมแดงตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนา ซึ่งเป็นที่มาของน้ำภายในคูเมืองโดยรอบกำแพงเมืองของป้อมบริเวณกำแพงเมืองทางมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้นติดกับป้อมที่เก่ากว่า มีชื่อว่า “ป้อมซาลิมการห์” สร้างในรัชสมัยของสุลต่านอิสลามชาห์สุรี ในปีค.ศ. 1546 โดยการก่อสร้างป้อมแดงนั้นใช้เวลาตั้งแต่ค.ศ. 1638 จนถึงเสร็จสิ้นเมื่อค.ศ. 1648 ต่อมาได้มีการปรับปรุงต่อเติมครั้งใหญ่ๆในรัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิออรังเซพ และประปรายในรัชสมัยถัดๆมา ในปัจจุบันป้อมแดงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ในปีค.ศ. 2007